fbpx

קרן אור – סוכנות לביטוח פנסיוני

ביטוח אובדן כושר עבודה

ביטוח אובדן כושר עבודה הינו חשוב כי היכולת שלנו לעבוד, להתפרנס ולדאוג לעתיד המשפחה תלויה בצורה ישירה בכושר העבודה שלנו.

קרן

בזמן שאנו כשירים לעבודה, אנו מסוגלים לבצע את תפקידנו ומייצרים הכנסה קבועה שבלעדיה לא נוכל להתמודד עם העלויות השוטפות של חיי המשפחה: תשלומי שכירות או משכנתא, תשלום חשבונות החשמל והארנונה וכמובן רכישת מצרכים בסיסיים וללא היכולת לעבוד לא יתאפשר לנו לשמור על שגרת חיים בריאה ולחיות את חיינו באופן תקין.

ביטוח מפני אובדן של כושר עבודה הינו ביטוח שנועד להבטיח למבוטח גמלה חודשית במקרה חלילה שיאבד את כושר עבודתו עקב מחלה, תאונה וכדומה, לתקופה או באופן קבוע והביטוח יוגדר ככיסוי למצב של אובדן כושר עבודה עקב מחלה או תאונה, הגורם לפגיעה זמנית או קבועה בשיעור של 75% לפחות ביכולתו של אדם לעבוד בתחום עיסוקו או בכל עיסוק סביר אחר, התואם את ניסיונו, השכלתו והכשרתו.

הגמלה המשולמת במסגרת הכיסוי הביטוחי באה להחליף את ההכנסה מעבודה, ממשלח יד או מעסק שיש למבוטח (הכנסה חייבת במס) ולכן תקבע בדרך כלל בהתאם להכנסה זו ולפי זה היא מחושבת. הכנסה חייבת זו יכולה להיות משכורת (לשכיר), הכנסה כעצמאי, דיבידנדים הנמשכים על ידי בעלי מניות בחברה וכדומה

עוד על ביטוח אובדן כושר עבודה

ביטוח שכזה נכלל על פי חוק, כחלק בלתי נפרד מקרן הפנסיה, ובתכניות ביטוח פנסיוני אחרות על המבוטח לרכוש אותו בנפרד, תמורת פרמיה מתאימה, מאחר ומדובר במוצר המותאם אישית למצבו של המבוטח, מקצועו ומשלח ידו, אנו מקפידים להתאים את תנאי הביטוח לצרכיו האישיים של הלקוח, תוך התחשבות ביכולתו ובדרישות השונות של כל אדם ואדם.

על פי הנחיות המפקח על הביטוח חייב להיות משולם עד גיל 60 לפחות. יחד עם זאת יש לשים לב שכל תשלום אחר, לתקופה קצובה של חודשים או שנים (פיצוי ל-36 חודשים או ל-60 חודשים וכדומה), שאינו מבטיח תשלום עד גיל 60 לפחות, אינו מוגדר כביטוח אובדן כושר עבודה.

 

מעבר לכך, סכום הפיצוי החודשי המקסימלי – לשכירים הסכום יעמוד על 75% מהשכר הממוצע המבוטח בפוליסה, צמוד למדד. השכר הממוצע יחושב לפי השכר הממוצע ב-12 החודשים או ב-3 החודשים שקדמו למקרה הביטוח, לפי הגבוה מהשניים

אנו בקרן אור נתאים עבורך ועבור בני משפחתך את הביטוח המתאים

השאירו פרטים